17.06.2020

17 Czerwiec, 2020

DRODZY RODZICE

 

Przedszkole będzie prowadziło wakacyjny dyżur od dnia 01 lipca do dnia 28 lipca 2020r.

Do przedszkola będą uczęszczały dzieci z naszej placówki.

Aby zgłosić dziecko na wakacyjny dyżur należy: wypełnić „Druk zgłoszenia dziecka na wakacyjny dyżur”,

wykonać zdjęcie lub skan i przesłać na adres: przedszkole21@wp.pl

do dnia 26 czerwca 2020r

Przed dniem przyprowadzenia dziecka należy wypełnić oświadczenia, o których mowa w pkt. 11 zasad.

 

ZASADY

W dalszym ciągu jesteśmy zobowiązani do przestrzegania reguł i wytycznych sanitarnych określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN i wytycznymi GIS dzieci do przedszkola będą przyjmowane wg następujących kryteriów:

 1. W pierwszej kolejności dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Dziecko rodzica samotnie je wychowującego i pracującego,
 3. Dziecko rodzica pracującego zdalnie, którego praca wyklucza jednoczesne sprawowanie opieki
 4. Dziecko obojga pracujących rodziców,
 5. Pozostałe dzieci.
 6. Placówka czynna będzie w godzinach 6,30-17.00.
 7. Opieka nad dziećmi zapewniona będzie w godzinach 6,30 – 16.30 wiąże się to z koniecznością dezynfekcji wszystkich sprzętów i zabawek, które używane są przez dzieci przebywające w placówce. (plac zabaw, stoły, krzesła, kredki, zabawki).
 8. W placówce może przebywać do 13 dzieci w grupie, nauczyciel,  personel pomocniczy. Warunkowane jest to powierzchnią sal  i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego 3 m2 na osobę.
 9. Dzieci od chwili przyjścia przebywają w wyznaczonych salach.
 10. Rodzice kontaktują się z przedszkolem jedynie pocztą elektroniczną lub telefonicznie: dyrektor – 25 794 34 21, sekretariat – 25 794 34 22..
 11. Rodzice podpisują oświadczenie, w którym potwierdzają zaznajomienie się z nowymi zasadami, świadomość zagrożenia zarażeniem koronawirusem, potwierdzają dobry stan zdrowia dziecka, zgodę na pomiar temperatury, podają aktualne telefony kontaktowe i zobowiązują się do jak najszybszego odebrania dziecka, w przypadku jakichkolwiek symptomów choroby, lub gdy się źle poczuje.
 12. W placówce przebywać będzie osoba z obsługi pełniąca dyżur poza salami i dezynfekująca przejścia i plac zabaw.
 13. Dyrektor, pracownicy administracji pracują w oddzielnych pomieszczeniach
 14. Pracownicy kuchni pracują w zamkniętym pionie kuchennym.
 15. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywać się będzie w godz. 6,30 – 8,30, odbiór dzieci odbywać się będzie w godzinach 14,30 -16,30. Nauczyciele opuszczają placówkę o godz. 16,30 – którzy jako jedyni mogą sprawować opiekę nad dziećmi.
 16. Do placówki przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe.
 17. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola z objawami chorobowymi- katar, kaszel- nauczyciel odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola.
 18. Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzic wypełnia i podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i pomiarze temperatury.
 19. W placówce przebywają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola.
 20. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane przez osoby zdrowe bez objawów chorobowych.
 21. Rodzic przyprowadza dziecko do placówki zgodnie z aktualnymi wymogami korzystając ze środka dezynfekującego znajdującego się bezpośrednio przy drzwiach.
 22. Niedopuszczalne jest wejście rodzica do pomieszczeń przedszkola, poza częścią wspólną.
 23. W trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki należy zachować odstęp 1,5m-2m od innych dzieci i rodziców.
 24. Dzieci, przyprowadzane są do przedszkola zgodnie z aktualnymi wymogami sanitarnymi.
 25. Większość dnia dzieci i opiekunowie spędzają na zewnątrz (wyłącznie w ogrodzie, wyjścia poza teren placówki są zabronione). Rodzice zapewniają odpowiedni ubiór dziecka.
 26. Wszelkie ubrania, obuwie zamienne, chusteczki, bieliznę rodzice dostarczają do przedszkola, pozostawiają ją w przedsionku przy drzwiach w opisanej foliowej torbie, najpóźniej dzień przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola. Jeśli zajdzie taka koniczność obowiązuje nas czas ‘kwarantanny’.

Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia przedmiotów i  zabawek z placówki.

 1. W ciągu dnia dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody, pod nadzorem nauczycieli i opiekunów. Wycieranie dłoni tak jak do tej pory odbywa się przy użyciu ręczników papierowych.
 2. Posiłki w przedszkolu zapewnia własna kuchnia.

W przypadku zmian dotyczących wytycznych  GIS i MEN będziecie Państwo informowani na bieżąco poprzez stronę internetową placówki: www.przedszkole21siedlce.pl

 

 

Elżbieta Paczóska

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 21

z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

Druki do wypełnienia:

Oświadczenia_dyżur

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY