Informacja odnośnie funkcjonowania przedszkola

28 marzec, 2021

Szanowni Rodzice

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola informuję,  że w dniach od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia  2021r. z opieki mogą korzystać dzieci:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek 

Uprawnieni rodzice proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do placówki załączonego wniosku.

Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz inne zajęcia  w okresie od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. będzie realizowana drogą elektroniczną w trybie zdalnym.

Z poważaniem

Elżbieta Paczóska

 

wniosek-do-przedszkola 2021