O PRZEDSZKOLU

Miejskie Przedszkole Nr 21 z oddziałami integracyjnymi rozpoczęło swoją działalność od 01 lipca 1992r. na podstawie uchwały Nr XXIX/230/92 Rady Miejskiej w Siedlcach z dnia 25 czerwca 1992r. Przedszkole powstało na bazie majątkowej Przedszkola PKP Nr 2 przejętej na podstawie umowy zawartej między Zarządem Miasta i PKP – Odziałem Drogowym w Siedlcach.

Placówka posiada 100 miejsc dla dzieci od 3 do 6 lat . W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały dla dzieci 3, 4, 5, i 6 letnich. W roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 utworzono oddziały integracyjne. Uczęszczały do nas dzieci niepełnosprawne dla których na podstawie orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zorganizowano pomoc specjalistyczną. Zatrudniono: pedagoga wspierającego psychologa, logopedę, rehabilitanta. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, pomoce, otwarty został gabinet logopedyczny. Budynek przedszkola jest parterowy, jest więc przyjazny dla dzieci o ograniczonej możliwości poruszania się. Prze głównym wejściem wykonano podjazd dla dzieci na wózkach inwalidzkich.

W roku szkolny 2012/2013 powstał gabinet do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej, zatrudniony został również pedagog tej specjalności. Obecnie w przedszkolu pracuje osiem nauczycielek wychowania przedszkolnego, wszystkie z wykształceniem magisterskim, w grupach integracyjnych zatrudnieni są pedagodzy wspierający z wykształceniem magisterskim z zakresu oligofrenopedagogiki. W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W celu podnoszenia jakości pracy i poziomu edukacyjnego wszystkie zatrudnione nauczycielki, pedagog wspierający i specjaliści aktywnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. Oprócz kadry nauczycielskiej przedszkole zatrudnia pracowników administracyjno-obsługowych: intendenta, główną księgową, pomoc nauczyciela, woźne oddziałowe, kucharkę, pomoc kucharki, konserwatora.

Aktualności
Przyjaciele przedszkola

Miejskie Przedszkole Nr 21
z oddziałami integracyjnymi
ul. Żwirowa 20, 08-110 Siedlce,
woj. mazowieckie

e-mail: przedszkole21@wp.pl
Sekretariat: 25 794 34 22
Dyrektor: 25 794 34 21