Procedura funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii

7 Maj, 2020

 w Miejskim Przedszkolu Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach,

na czas od 11.05.2020 do 24.05.2020.

 

Otwarcie placówki ma na celu głównie wsparcie rodziców pracujących.

Na ten czas w naszym przedszkolu wprowadzone zostają nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy. Proszę zwrócić uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia  i GIS – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, proszę tego nie robić.

Informację o chęci objęcia dziecka opieką w przedszkolu proszę zgłaszać poprzez e-mail przedszkola: przedszkole21@wp.pl lub telefonicznie 0257943421,

W celu objęcia dziecka opieką w placówce proszę o zapoznanie się z dalszymi informacjami zawartymi w tej procedurze i dostarczenia oświadczenia.

( oświadczenie należy wypełnić, podpisać przesłać drogą e-mail na adres : przedszkole21@wp.pl

 

Zasady pracy w Miejskim Przedszkolu Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach,

na czas zajęć opiekuńczych od 11.05.2020 do 24.05.2020.

 

 1. Placówka czynna będzie w godzinach 6,30-17.00.
 2. Opieka nad dziećmi zapewniona będzie w godzinach 6,30 – 16.30 wiąże się to z koniecznością dezynfekcji wszystkich sprzętów i zabawek, które używane są przez dzieci przebywające w placówce. (plac zabaw, stoły, krzesła, kredki, zabawki).
 3. W placówce może przebywać do 10 dzieci w grupie, nauczyciel,  personel pomocniczy, liczba grup zależna  jest od liczby dzieci zgłoszonych do opieki. Najwyższa liczba grup to 5. Warunkowane jest to powierzchnią sali wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego (4m2 na osobę i każdego opiekuna, z uwzględnieniem i odliczeniem powierzchni zajmowanej przez meble i elementy wyposażenia) . Z uwagi na braki kadrowe uruchomiona zostanie tylko 1 grupa.
 4. Dzieci od chwili przyjścia przebywają w wyznaczonych salach lub na wyznaczonej części placu zabaw.
 5. Rodzice kontaktują się z przedszkolem jedynie pocztą elektroniczną lub telefonicznie: dyrektor – 25 794 3421, sekretariat – 25 794 3422.
 6. Rodzice podpisują oświadczenie, w którym potwierdzają zaznajomienie się z nowymi zasadami, świadomość zagrożenia zarażeniem koronawirusem, potwierdzają dobry stan zdrowia dziecka, zgodę na pomiar temperatury, podają telefony kontaktowe i zobowiązują się do jak najszybszego odebrania dziecka, w przypadku jakichkolwiek symptomów choroby, lub gdy się źle poczuje.
 7. W placówce przebywać będzie osoba z obsługi pełniąca dyżur poza salami i dezynfekująca przejścia i plac zabaw oraz dyrektor wraz z niezbędnymi pracownikami administracji i kuchni. Liczba pracowników dodatkowych uzależniona będzie od liczby dzieci oraz zadań koniecznych do wykonania.
 8. Dyrektor, pracownicy administracji pracują w oddzielnych pomieszczeniach, nie stykają się bezpośrednio z dziećmi. Kontakt z resztą przedszkola mają przez dyżurującego pracownika, lub przez telefon. Jedynie intendent wchodzi do pionu kuchennego przez wejście od zaplecza, z zachowaniem środków ostrożności.
 9. Pracownicy kuchni w liczbie uzależnionej od liczby posiłków do wykonania, pracują w zamkniętym pionie kuchennym.
 10. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywać się będzie w godz. 6,30 – 8,30, odbiór dzieci odbywać się będzie w godzinach 14,30 -16,30. Nauczyciele opuszczają placówkę o godz. 16,30 – którzy jako jedyni mogą sprawować opiekę nad dziećmi.
 11. By każde dziecko miało równy dostęp do zajęć w placówce na ten moment nie będą odbywać się zajęcia edukacyjne, a nauczanie zdalne utrzymane zostaje do 24 maja.
 12. Zajęcia będą miały charakter wyłącznie opiekuńczy.
 13. Zajęcia terapeutyczne nie będą się odbywać w placówce do odwołania, dzieci będą otrzymywały tak jak do tej pory zadania i ćwiczenia do domu na stronie internetowej przedszkola: www. przedszkole21siedlce.pl.

 

Zasady przyjęcia dziecka

 

 1. Do placówki przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe. Jeśli ktoś z domowników, najbliższej rodziny, z którą dziecko ma kontakt przebywa na kwarantannie domowej obowiązuje bezwzględny zakaz przyjścia dziecka do przedszkola.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola z objawami chorobowymi- katar, kaszel- nauczyciel odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola.
 3. Kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się wyłącznie telefonicznie lub za pomocą zwyczajowo przyjętej drogi kontaktu zdalnego, np. e-mail grupowy, indywidualny lub inne ustalone z nauczycielem.
 4. Chęć skorzystania z opieki przedszkola zgłaszają rodzice w wiadomości wysyłanej na e-mail przedszkolny: przeszkole21@wp.pl.Jeżeli rodzic nie ma takiej możliwości, w przedsionku przedszkola wyłożony jest przygotowany dokument Oświadczenie, który należy wypełnić i pozostawić w skrzynce podawczej.
 5. Chęć przyprowadzenia dziecka rodzic zgłasza najpóźniej na dzień wcześniej, powiadamiając o tym dyrektora ( e-mail: przedszkole21wp.pl, lub tel. 25 794 3421 lub 22)
 6. Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzic wypełnia i podpisuje oświadczenie. Jeżeli nie zrobił tego poprzez e-mail, wypełnia ręcznie dokument pozostawiając go w przedsionku przedszkola w wyznaczonym miejscu.
 7. Na dzień przed przyjściem dziecka do przedszkola dyrektor, uwzględniając kryteria przyjęcia, informuje rodzica o takiej możliwości lub odmowie przyjęcia.

Kryteria przyjęcia dziecka

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN i wytycznymi GIS dzieci do przedszkola będą przyjmowane wg następujących kryteriów:

 1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać mogą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Dziecko rodzica samotnie je wychowującego i pracującego,
 3. Dziecko rodzica pracującego zdalnie, którego praca wyklucza jednoczesne sprawowanie opieki
 4. Dziecko obojga pracujących rodziców,
 5. Pozostałe dzieci.

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola

 

 1. W placówce przebywają wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola.
 2. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane przez osoby zdrowe bez objawów chorobowych.
 3. Rodzic przyprowadza dziecko do placówki w maseczce i rękawiczkach korzystając ze środka dezynfekującego znajdującego się bezpośrednio przy drzwiach. Rodzice mogą wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności. Rodzic przy użyciu dzwonka wzywa dyżurującego pracownika obsługi. Następnie dyżurujący pracownik przez radiowęzeł powiadamia opiekuna z grupy dziecka. Opiekun (w masce i rękawiczkach bądź bez rękawiczek, ale z koniecznością dezynfekcji dłoni) odbiera dziecko od rodzica i prowadzi do szatni, gdzie dziecko zostawia ubranie wierzchnie i zmienia obuwie, a następnie do sali zabaw.
 4. Na podobnych zasadach rodzic odbiera dziecko z placówki. Niedopuszczalne jest wejście rodzica do pomieszczeń przedszkola, poza częścią wspólną.

Jeśli w godzinach popołudniowych wraz z dziećmi będziemy przebywać w ogródku – rodzic oczekuje na wydanie dziecka. Istnieje możliwość telefonicznej informacji o planowanym odbiorze dziecka z placówki.

 1. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5m-2m od innych dzieci i rodziców. Oczekujący nie tłoczą się przed wejściem, nie pozwalają dzieciom na wbieganie do ogródka.
 2. Dzieci, które ukończyły 4 lata przyprowadzane są do przedszkola w maseczce, w maseczce także wychodzą z placówki do domu, które zapewniają rodzice we własnym zakresie.
 3. Ze względu na konieczność zachowania odpowiednich odstępów, wzmożonej higieny pościeli rezygnujemy z leżakowania do odwołania.
 4. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – wietrzenie sal odbywa się co godzinę, lub częściej nawet w trakcie zabaw. Jeżeli temperatura na to pozwoli, okna będą jak najczęściej otwierane.
 5. Większość dnia (w zależności od warunków pogodowych) dzieci i opiekunowie spędzają na zewnątrz (wyłącznie w ogrodzie, wyjścia poza teren placówki są zabronione). Rodzice zapewniają odpowiedni ubiór dziecka.
 6. Wszelkie ubrania, obuwie zamienne, chusteczki, bieliznę rodzice dostarczają do przedszkola, pozostawiają ją w przedsionku przy drzwiach w opisanej foliowej torbie, najpóźniej dzień przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola. Na co dzień nie będziemy przyjmować paczek z domu. Jeśli zajdzie taka koniczność obowiązuje nas czas ‘kwarantanny’ czyli rzeczy muszą odczekać na wniesienie ich do placówki.
 7. Wprowadza się zakaz wnoszenia zabawek z domu do placówki, pluszaków i innych przedmiotów, które dzieci do tej pory przynosiły ze sobą. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia przedmiotów i  zabawek z placówki.
 1. W ciągu dnia dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody, pod nadzorem opiekunów. Wycieranie dłoni tak jak do tej pory odbywa się przy użyciu ręczników papierowych. Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych.

 

Posiłki

 

Posiłki w przedszkolu zapewnia własna kuchnia. Naczynia są myte i wyparzane w tem. 90  stopni w zmywarce.
Opłata za posiłki może ulec zmianie –  informacja zostanie przekazana  na bieżąco.

Sytuacje szczególne, w tym kwarantanna

 

 1. Jeśli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas dziecko/osoba izolowane są od reszty grupy, informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, osoba taka powinna jak najszybciej opuścić budynek przedszkola.
 2. Placówka zostaje zamknięta a wszystkie dzieci i pracownicy a także najbliższa rodzina zostają objęci 14 dniową kwarantanną. Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy uczestników opieki i pracowników i podania jej do informacji sanepidu.
 3. Dla rodziców, którzy nie zdecydują się na przyprowadzenie dziecka do placówki utrzymany zostaje zasiłek opiekuńczy do dnia 24 maja.
  4. Rodzice decydujący się na objęcie jego dziecka opieką proszeni są o zgłoszenie tej informacji w wyznaczonym terminie.
  Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

 

 

Elżbieta Paczóska

Dyrektor Miejskiego Przedszkola  Nr 21

z Oddziałami integracyjnymi w Siedlcach

 

Siedlce 6.05.2020r

 

oświadczenie dla rodzica